Projektová činnosť

Vypracovávanie projektových dokumentácií časť statika a časť architektúra.

  • rodinné domy
  • garáže
  • prístavby, nadstavby
  • rekonštrukcie objektov
  • výrobné a skladovacie haly do 300m2
  • a iné typy pozemných stavieb

Predmetom činnosti je zabezpečiť kompletnú projektovú dokumentáciu od:

  • architektonického návrhu objektu
  • cez projekt pre stavebné povolenie
  • realizačný projekt
  • až po projekt skutočného vyhotovenia

Stupne projektovej dokumentácie:

Architektonická štúdia
Výsledkom sú jednoduché výkresy, na ktorých je zachytený hrubý koncept stavebného objektu, vonkajší dizajn, dispozícia miestností.
Projekt pre územné rozhodnutie
Slúži pre vydanie územného rozhodnutia. Často býva zjednotený s projektom pre stavebné povolenie, teda jeho súčasťou.
Projekt pre stavebné povolenie
Slúži pre stavebné konanie. Jeho účelom je poskytnúť stavebnému úradu rôzne informácie o objekte, situovanie objektu, materiálovú a konštrukčnú charakteristiku atď. Cieľom projektu je vydanie stavebného povolenia.
Realizačný projekt
projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby. Jej cieľom je poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné informácie pre realizáciu stavby. Výkresy obsahujú podrobnú dokumentáciu s riešením náročných detailov, s výkazmi materiálov a podobne.
Projekt skutočného vyhotovenia
Vyhotovuje sa v prípade, ak projektové riešenie na stavbe bolo zrealizované inak oproti dokumentácií pre stavebné povolenie a stavebný úrad požaduje dokumentáciu tohto riešenia
Výrobno-technická dokumentácia pre oceľové a drevené konštrukcie
Objednáva si ju realizátor (dodávateľ) nosnej konštrukcie stavebného objektu. Slúži ako výrobný plán pre zhotovenie jednotlivých častí nosných konštrukcií vo výrobe. Po prevoze na stavbu realizátor využíva výrobno-technickú dokumentáciu pre montáž jednotlivých dielcov konštrukcie.